Βασικό αντικείμενο εργασιών της εταιρείας αποτελεί η εκπόνηση και η επίβλεψη:

 • Γεωλογικών και Υδρογεωλογικών Ερευνών και Μελετών
 • Γεωφυσικών Ερευνών και Μελετών
 • Γεωτεχνικών Ερευνών και Μελετών, καθώς και μελετών Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής

 

Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές έρευνες και μελέτες στα πλαίσια:

 • έργων οδοποιίας
 • υδραυλικών έργων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές κλπ)
 • υπόγειων έργων
 • έργων ανάπτυξης αγωγών (μεταφοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας)
 • κατολισθήσεων
 • ανάπτυξης κι εκμετάλλευσης υπόγειων νερών

 

Γεωτεχνικές  έρευνες και μελέτες στα πλαίσια

 • θεμελίωσης κτιρίων
 • κατασκευής επιχωμάτων
 • αντιστήριξης πρανών
 • αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων
 • ανάπτυξης αγωγών (μεταφοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας)
 • κατασκευής έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών υδροηλεκτρικών κ.λπ.)

 

Διάνοιξη  Yδρογεωτρήσεων για την εκτίμηση της ποσότητας και των χαρακτηριστικών των υπόγειων υδροφορέων και τη βιώσιμη διαχείριση τους.

 

Διάνοιξη Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων και εκτέλεση επιτόπου δοκιμών για γεωτεχνικούς σκοπούς (στα πλαίσια γεωτεχνικών μελετών θεμελιώσεων, εγκατάστασης οργάνων επιτόπου παρακολούθησης και μέτρησης κ.λπ.)

 

Ειδικές μελέτες

 • επικινδυνότητας έναντι γεωκινδύνων (σεισμών, κατολισθήσεων, πλημμυρών κ.λπ.) σε έργα Πολιτικού Μηχανικού
 • γεωτεχνικού σχεδιασμό επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων
 • ανάλυσης ευστάθειας φυσικών και τεχνητών πρανών τόσο υπό στατικές όσο και υπό δυναμικές φορτίσεις
 • διαστασιολόγησης και σχεδιασμού διάφορων τύπων κατασκευών αντιστήριξης υπό καθεστώς στατικών και δυναμικών φορτίσεων
 • εκπόνησης μικροζωνικων μελετών

WordPress Theme