ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

στα πλαίσια

  • Αναζήτησης βάθους εμφάνισης βραχώδους υποβάθρου
  • Αναζήτησης πιθανών καρστικών κενών
  • Αναζήτηση θαμμένων κατασκευών στην κάτοψη θεμελίωσης σύγχρονων κατασκευών
  • Αναζήτησης γεωλογικών ανωμαλιών (πχ. ρήγματα)
  • Μέτρησης ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους

 

 

WordPress Theme