ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

στα πλαίσια

 • Εκτίμησης γεωκινδύνων,
 • Θεμελίωσης κτιρίων,
 • Κατασκευής επιχωμάτων,
 • Αντιστήριξης πρανών,
 • Αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων,
 • Βελτίωσης εδαφών θεμελίωσης
 • Ανάπτυξης αγωγών (αερίου και πετρελαίου),
 • Ανάπτυξης καλωδίων για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας,
 • Έργων Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλιοθερμικά πάρκα κλπ)

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 • Ανόρυξη και επίβλεψη δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (κατακόρυφων, κεκλιμένων και οριζόντιων)
 • Πραγματοποίηση και επίβλεψη όλων των τύπων των επιτόπου δοκιμών γεωτεχνικής και γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής
 • Σύνταξη Προγράμματος εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών σε εδαφικά και βραχώδη δοκίμια

WordPress Theme