ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

 

στα πλαίσια

 • Έργων οδοποιίας,
 • Υδραυλικών έργων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές κλπ),
 • Αεροδρομίων,
 • Υπόγειων έργων,
 • Θαλάσσιων έργων (λιμενικά έργα, έργα προστασίας ακτών, θαλάσσιες εξέδρες κλπ),
 • Αγωγών (αερίου χαμηλής και υψηλής πίεσης, πετρελαίου),
 • Ηλεκτρικών καλωδίων για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας),
 • Κατολισθήσεων,
 • Πολεοδομικών μελετών,
 • Έργων Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ)

για

 • Αναζήτηση δανειοθαλάμων για αδρανή υλικά
 • Εξορυκτική και λατομική δραστηριότητα

 

WordPress Theme